دوشنبه 05 خرداد 1399

نکات اجرایی قانون جدید چک برای شعب بانکها/۲

نکات اجرایی قانون جدید چک برای شعب بانکها/۲

نکات اجرایی قانون جدید چک برای شعب بانکها/۲

دسته بندی ها: بخشنامه ها و قوانین،

نکات اجرایی قانون جدید چک برای شعب بانکها/۲

براساس تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود،محرومیت های موضوع این ماده (ممنوعیت دریافت خدمات بانکی) علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.