دوشنبه 05 خرداد 1399

ابلاغ اوراق قضائی

ابلاغ اوراق قضائی

ابلاغ اوراق قضائی

دسته بندی ها: بخشنامه ها و قوانین،

ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ اوراق قضایی پل ارتباطی دادگاه با اشخاص درتمام مراحل دادرسی شامل بدوی/تجدیدنظر و فرجام است

ابلاغ جزو مهم ترین مباحث در یک دادرسی عادلانه به شمار می رود به حدی که ممکن است مسلم افراد را به طور کلی و برای همیشه ساقط کند

ابلاغ درامور حقوقی  ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی :

در امور مدنی وقت دادرسی باید به نحوی تعیین گردد که فاصله بین ابلاغ وقت  و روز جلسه کمتر از 5روز نباشد و چنانچه نشانی طرفین دعوی یا کسی از آنها خارج از کشور باشد فاصله ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود

ابلاغ  واقعی: زمانی واقعی است که مامور ابلاغ  اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت کند

و درصورت امتناع از گرفتن اوراق مامور ابلاغ مکلف است مراتب امتناع را در برگ اخطاریه حاضرواوراق را اعاده کند  ماده 68 همچنین اگر یکی از طرف های دعوا در دفتردادگاه حاضر واوارق قضایی را خودش دریافت کند و رسید دهد ابلاغ واقعی صورت گرفته است

سایر ابلاغ ها: ابلاغ در نشانی اعلامی خوانده به بستگان و و خادمانی که سن یا وضع ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد یا ابلاغ به صورت الصاق اخطاریه در نشانی خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص یاد شده یا امتناع آنان از گرفتن اوراق ونهایتا ابلاغ از طریق نشر آگهی هنگام مجهول المکان بودن خوانده مواد 69/70/73  آیین دادرسی مدنی

اگر اخطاریه زمان رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد ونامبرده درجلسه دادرسی حاضر شود باوجود حاضر نشدن وی رای صادره حضوری محسوب می شود اما چنانچه ابلاغ به صورت قانونی باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود ولایحه ای نیز به دادگاه ارائه نکند رای صادره غیابی است

وظیفه ابلاغ بر عهده مامور ابلاغ است و ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ را مکلف کرده است که حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخصی خوانده تسلیم و در برگ دیگر رسید دریافت کند در شهرهای بزرگ اداره ابلاغ ودر شهرهای کوچک یا روستاها ماموران انتظامی و در مورد ابلاغات خارج ازایران وزارت امور خارجه به نحو مقتضی وظیفه ابلاغ را ایفا می کنند اگر مامور ابلاغ مرتکب تخلف یا سهل انگاری شود و اوراق قضایی را به نشانی غیراز نشانی اعلامی ابلاغ قانونی کند ابلاغ صورت گرفته از نظر دادگاه صحیح نیست و در صورت حاضر نبودن  طرف های دعوا وقت رسیدگی تجدیدخواهد شد و یا اگر ابلاغ به نحو صحیح انجام شود اما مامور نسخه ثانی اخطاریه را در آن رسید دریافت نشده است تا قبل از جلسه رسیدگی به دادگاه ارائه ندهد و طرفین  نیز در جلسه حاضر نشوند دادگاه به دلیل بی اطلاعی ازابلاغ اوراق جلسه را تجدید می کند

نکته مهم: اگر اخطاریه زمان رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حاضر نشود با وجود حاضر شدن وی رای صادره حضوری محسوب میشود

اما چنانچه ابلاغ به صورت قانونی باشد  وخوانده در جلسه دادرسی حاضرنشود و لایحه ای نیز به دادگاه ارائه نکند رای صادره غیابی است

از آیین نامه نحوه استفاده ازسامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395

اما درابلاغ به صورت الکترونیک وضع بدین منوال می باشد :

الف) ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی وآگهی ها از طریق سامانه ابلاغ

ب) برای اینکه هر شخصی بتواند ازابلاغ الکترونیکی استفاده کند ابتدا باید درسامانه ثبت نام کند تا ابلاغیه برای وی پیامک شود وبه دفاتر خدمات الکترونیک برای دیدن ابلاغیه خود مراجعه کند

ماده 13 قانون فوق :وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حسابکاربری مخاطب در سامانه ابلاغ ، ابلاغ محسوب شود  روئیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان وسایر جزئیات ذخیرمی شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی برای آن مرتب می گردد ورود به سامانه ابلاغ ازطریق حساب کاربری و روئیت اوراق ازاین طریق به منزله رسید است

تبصره ی1 : درابلاغ الکترونیکی مخاطب در صورتی می تواند اظهاربی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقض در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی مفاد  ابلاغ  مطلع نشده است

تبصره 2: خودداری از مراجعه  به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 270 آیین دادرسی محسوب می گردد

تبصره 3: در صورتی که دادخواست یا شکوائیه  به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد مراجعات موظفند نسخه الکترونیکی شکوائیه /دادخواست و پیوستهای آنرا به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند

تبصره 4: اگر ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد امرابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود

ماده 16: در صورت مجهول المکان بودن مخاطب وعدم دسترسی به حساب کاربری ، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی درسامانه ابلاغ الکترونیکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید

ماده 19: اگر محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا موسسات کیفری باشد ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان ،بازداشتگاه، آن موسسات نیزارسال می گردد مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفند نتیجه ابلاغ  اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند