دوشنبه 05 خرداد 1399

پرسش های متداول

سوالات خود را برای ما ارسال فرمائید

 

بله اگر به کارتابل قضائی شخص ابلاغ گردد و به هر دلیلی مشاهده نگردد و در جلسه دادگاه حاضر نگردد و لایحه نیز تقدیم نگردد رای غیابی می باشد

از زمانی که در کارتابل شخص قرار میگیرد زمان محاسبه و اگر رویت کند واقعی و اگر رویت نگردد قانونی می باشد