دوشنبه 05 خرداد 1399

وحدت رویه در خصوص اجرائیه چک

وحدت رویه در خصوص اجرائیه چک

وحدت رویه در خصوص اجرائیه چک

دسته بندی ها: بخشنامه ها و قوانین،

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور

با سلام و احترام

به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمت، درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل، نکات زیر جهت اطلاع و رعایت به حضور اعلام می گردد:

۱. صدور اجرائیه فقط از دارنده چک پذیرفته می شود. منظور از دارنده کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است.

۲. مطابق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، صرفا نسبت به مبلع کسری چک و حق الوکاله وکیل می توان درخواست صدور اجرائیه نمود.

۳. میزان کسری چک و حق الوکاله مورد تقاضا (مبلغ) در شرح درخواست قید شود.

۴. قید حق الوکاله در صورتی مجاز است که درخواست شما توسط وکیل ثبت و حق الوکاله مطالبه شود.

۵. حق الوکاله وکلا در این مورد برابر حق الوکاله مرحله اجرا معادل ۲ درصد مبلغ کسری چک است.

۶. درخواست صدور اجرائیه نسبت به ظهرنویس یا ضمن در قانون تجویز نشده است لذا صرفا علیه صادر کنند و صاحب حساب یا هر دو مطابق تقاضای دارنده مجاز است.

۷. صدور اجرائیه در مورد چک هایی که مطابق مقررات اصلاحی تنظیم و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است مجاز بوده و در سایر موارد این درخواست پذیرفته نمی شود.

۸. با توجه به تصریح دادگاه صالح در ماه ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و قید اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری، مرجع رسیدگی به این درخواست دادگاه می باشد لذا امکان ارسال به شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده است.

۹. درخواست صدور اجرائیه باید به دادگاهی ارسال شود که چک یا گواهی عدم پرداخت در آن حوزه صادر یا خوانده در آن حوزه اقامت داشته باشد. ( در شهر تهران رعایت دستورالعمل محاکم مورد توجه باشد)

۱۰. در پذیرش درخواست مراجعان به مفاد ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک توجه و از تنظیم درخواست صدور اجرائیه در موارد ذیل خودداری شود:

الف. در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد