دوشنبه 05 خرداد 1399

قوانین و مقررات

صحت درج اطلاعات ثبت نام و تبلیغات اشخاص  به عهده خود اعضاء می باشد و سامانه نسبت به مغایرت اطلاعات اشخاص هیچ گونه تعهدی ندارد

لطفا مشخصات خود را کامل و دقیق  و واقعی وارد کنید تا از هر گونه سوء استفاده جلو گیری به عمل آید